Formularz PIT-38 – na kogo nałożony jest obowiązek złożenia deklaracji?

Większość Polaków ma obowiązek wypełnić PIT-36 lub PIT-37. Jednak do deklaracji podatkowych zaliczamy również inne formularze, takie jak PIT-38, który musi zostać wypełniony przez konkretną grupę osób. Kto ma obowiązek złożenia formularza PIT-38 w urzędzie skarbowym?

Dla kogo PIT-38?

Deklarację podatkową PIT-38 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy w ubiegłym roku podatkowym sprzedali papiery wartościowe, pożyczone papiery wartościowe, pochodne instrumentów finansowych (wraz z realizacją praw z nich wynikających) lub udziały w spółkach z osobowością prawną, a także osoby, które objęły udziały w takich spółkach. Deklaracja musi zostać złożona we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia. Zeznanie może być złożone bezpośrednio w urzędzie skarbowym, przez internet (bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub wysłane listem poleconym. W przypadku małżonków nie ma możliwości złożenia wspólnej deklaracji PIT-38.

Czym są papiery wartościowe?

Mianem papierów wartościowych nazywamy akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, warranty subskrypcyjne, listy zastawne, a także zbywalne prawa majątkowe, które wynikają z papierów wartościowych. Wyróżniamy papiery wartościowe dłużne, do których zaliczamy głównie obligacje, a także papiery wartościowe udziałowe, na które składają się w szczególności akcje oraz prawa poboru nowych akcji.

PIT-8C jako pomoc w wypełnieniu PIT-38

Do końca lutego podatnik powinien otrzymać od biura maklerskiego formularz PIT-8C będący postawą do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej PIT-38. Warto jednak pamiętać o tym, że błędy się zdarzają – nie należy więc przepisywać informacji z formularza PIT-8C bez wcześniejszego sprawdzenia wszystkich danych. Zdarza się, że biuro maklerskie nie ma informacji o wszystkich wykonywanych przez nas transakcjach i może popełnić błąd z niewiedzy. Obowiązek poprawnego wypełnienia PIT-38 ciąży na podatniku, dlatego to on powinien wnikliwie sprawdzić wszelkie dane i obliczenia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*