Co musi zawierać umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich?

Umowa o dzieło jest powszechnie stosowanym dokumentem w środowisku freelancerów, takich jak copywriterzy czy graficy komputerowi. Tego rodzaju umowa zawierana jest między pracodawcą (zamawiającym) a pracownikiem (wykonawcą) i określa zasady ich współpracy. Do podstawowych różnic między umową o dzieło a umową o pracę należą:

  • wypłacanie wynagrodzenia za rezultat pracy (dzieło), a nie samą pracę,
  • brak obowiązkowych składek ZUS.

Wykonawca nie ma więc stałego wynagrodzenia, lecz zależy ono od wykonanego w danym okresie dzieła. Zamawiający może zawrzeć z wykonawcą ramową umowę o dzieło na czas nieokreślony lub umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich, która podpisywana będzie każdorazowo po ukończeniu danego zlecenia. Freelancerzy pracujący poprzez platformy internetowe mają niekiedy możliwość wypłacenia zgromadzonych środków w dowolnym czasie – otrzymują wtedy wygenerowaną umowę o dzieło za wykonane dotychczas zlecenia.

Co musi znaleźć się w umowie o dzieło?

Prawidłowo sporządzona umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawiera:

  • datę zawarcia umowy,
  • dane zamawiającego – nazwę firmy, adres siedziby, nazwisko osoby reprezentującej firmę,
  • dane wykonawcy – imię, nazwisko, adres, numer PESEL, ewentualny numer NIP, urząd skarbowy wykonawcy,
  • termin wykonania dzieła,
  • określenie ilości i rodzaju wykonanego dzieła,
  • datę przekazania dzieła,
  • informację o wynagrodzeniu za wykonane dzieło,
  • informację o przekazaniu praw autorskich z wykonawcy na zamawiającego.

Do umowy dołącza się zazwyczaj rachunek za wykonane dzieło, który należy podpisać i odesłać zamawiającemu. Najczęściej w umowie o dzieło znajdziemy również zapis: „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego”. Wykonawca może równocześnie pracować na zlecenie kilku zamawiających i mieć wiele umów o dzieło. Z dochodu uzyskanego wskutek zawarcia umowy o dzieło należy się rozliczyć w zeznaniu podatkowym, wypełniając deklarację PIT-11, ponieważ podpisanie umowy o dzieło upoważnia do odprowadzania podatku w wysokości 18%.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*