Co musi zawierać umowa o pracę?

Umowa o pracę jest czynnością prawną, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli. Wyróżniamy umowę o pracę na czas nieokreślony, określony oraz na okres próbny. Umowa między pracownikiem i pracodawcą powinna być zawarta na piśmie i opatrzona podpisami obu stron. Zanim podpiszesz umowę o pracę, sprawdź, czy znalazły się w niej wspomniane poniżej elementy.

Dane pracownika oraz pracodawcy

W umowie o pracę muszą się znaleźć przede wszystkim szczegółowe dane pracownika oraz pracodawcy obejmujące nazwisko, dokładny adres oraz numer PESEL pracownika, a także nazwę i adres firmy oraz nazwisko osoby, która daną firmę reprezentuje i której podpis znajdzie się na umowie. Niekiedy można również spotkać się z informacją, że firma reprezentowana jest przez Zarząd Spółki – w takim przypadku najczęściej na umowie znajdziemy podpis kierownika działu kadr i płac.

Informacja o okresie zatrudnienia

Na umowie o pracę nie może również zabraknąć informacji o okresie zatrudnienia pracownika. W tym miejscu określa się również rodzaj umowy (na czas określony, nieokreślony, na okres próbny), a jeśli jest to umowa na czas określony lub na okres próbny, wyznacza się konkretne ramy czasowe.

Warunki pracy

Kolejnym elementem umowy o pracę są warunki pracy, które uwzględniają:

  • rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko),
  • wymiar czasu pracy,
  • wynagrodzenie przysługujące pracownikowi,
  • informacja o częstotliwości otrzymywania wynagrodzenia (np. raz w miesiącu do 10 dnia miesiąca),
  • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy,
  • prawo do urlopu wypoczynkowego i wymiar dni wolnych,
  • informacja o okresie wypowiedzenia stosunku pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • data rozpoczęcia pracy.

Na dole dokumentu pracownik, który zgadza się na warunki w nim zawarte, musi najczęściej złożyć dwa podpisy – pierwszym oświadcza się zgodę na warunki zawarte w umowie, natomiast drugim pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, z jakimi zapozna się w związku z wykonywaną pracą i oświadcza, że ma świadomość odpowiedzialności karnej za niedotrzymanie warunków umowy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*