Co musi zawierać ramowa umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną i znacznie różni się od umowy o pracę. Osoba pracująca na umowie o dzieło nie ma ustalonego stałego wynagrodzenia, lecz jej zarobki zależne się od ilości wykonanych dzieł. Dziełem może być tekst pisany, program komputerowy lub dowolna rzecz. Umowa o dzieło nazywana jest często „umową rezultatu”, gdyż wykonawca otrzymuje zapłatę za rezultat swojej pracy, a nie za jej wykonywanie. Co więcej, umowy o dzieło nie są objęte obowiązkowymi składkami ZUS, w przeciwieństwie do umów o pracę lub umów zleceń. Co musi się znaleźć w ramowej umowie o dzieło?

Ramowa umowa o dzieło – zawartość

Tego rodzaju umowę może zawrzeć zamawiający z wykonawcą bez konieczności podpisywania kolejnej umowy każdego miesiąca. W ramowej umowie o dzieło znajdziemy:

 • datę zawarcia umowy wraz z danymi zamawiającego oraz wykonawcy,
 • postanowienia ogólne (np. oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu niezbędną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w celu prawidłowego wykonania umowy),
 • przedmiot umowy określający zakres obowiązków wykonawcy,
 • zasady współpracy stron (np. określenie czasu, w jakim zamawiający musi udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania wykonawcy),
 • wykonanie dzieła i usuwanie wad – określa formę przekazywania dzieła, a także czas, w jakim wykonawca może poprawić ewentualne wady dzieła,
 • wynagrodzenie i zasady płatności,
 • przeniesienie majątkowych praw autorskich z wykonawcy na zamawiającego i inne informacje związane z prawami autorskimi,
 • czas trwania umowy i informację o okresie wypowiedzenia,
 • klauzulę poufności,
 • doręczenia – w przypadku wykonawców pracujących zdalnie,
 • klauzulę salwatoryjną,
 • postanowienia końcowe.

Dokumenty dołączane do ramowej umowy o dzieło

Jeśli wykonawca zgadza się z postanowieniami umowy, jest zobowiązany podpisać dokument i przystąpić do realizacji zleceń. Do ramowej umowy o dzieło może również zostać dołączone porozumienie o zachowaniu poufności, szczególnie jeśli wykonawca w swojej pracy będzie miał styczność z materiałami poufnymi. Każdego miesiąca wykonawca otrzymuje rachunek do podpisanej ramowej umowy o dzieło.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*